ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ВІЗОВОЇ ПІДТРИМКИ1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Даний публічний договір (далі – Оферта) являє собою офіційну пропозицію сайту https://www.thehub.com.ua, в подальшому «Виконавець», по наданню інформаційних послуг використовуючи програмне забезпечення – сайт в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет: https://www.thehub.com.ua (далі – Сайт) юридично та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на нижчевикладених умовах у вигляді послуг з інформаційної та візової підтримки
  2. Прийняття (акцепт) оферти означає повне та безумовне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких виключень та/або обмежень відповідно ч.1 та ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ), для укладення договору сторонами, а саме двостороннього письмового договору на нижчевикладених умовах в даному договорі оферти. Особа, котра виконала Акцепт даної Оферти, набуває статусу Замовника (згідно ст. 642 ЦКУ).
  3. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання Договору про надання інформаційних послуг.


2.ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1. У даній Оферті нижче наведені визначення та терміни використовуються у наступному значенні:

Оферта – даний публічний договір про надання інформаційних послуг.

Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою  https://www.thehub.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Послуги – набір інформаційних послуг з візової підтримки щодо отримання візи/дозволу на перебування в країні в’їзду, перебування Замовника в країні в’їзду, правилами митного та валютного регулювання, супроводження Замовника за кордоном, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, що є невід’ємною частиною Договору.


Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Оферти одним із нижче вказаних способів:

Замовник – особа, що виконала Акцепт Оферти на зазначених у ній умовах. Замовником може бути тільки фізична особ, що досягли вісімнадцяти років і володіють повною дієздатністю. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою і має повну дієздатність.

Договір про надання послуг з інформаційної та візової підтримки  (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконувачем про надання Інформаційних послуг, котрий укладається на умові виконання Акцепту даної Оферти.

Електронна пошта – Офіційна електронна адреса: thehub.job@gmailcom.


3.ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

  1. Предметом даної Оферти є оплатне надання Замовнику послуг з інформаційної та візової підтримки згідно обраного на Сайті пакету обслуговування.
  2. Вартість Інформаційної послуги визначається на Сайті Виконувача. Договір про надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на рахунок Виконувача, вказаного на Сайті.
  3. . Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано в Договорі про надання послуг з інформаційної та візової підтримки та Додатку до нього, які є Додатком до даного Договору.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати консультаційні послуги, передбачені цим Договором.

4.1.2. Надавати Замовнику інформацію та/або пакет документів на отримання візи чи посвідки тимчасового перебування, що стосуються цього Договору.

4.1.3. Інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню консультаційних послуг відповідно до цього Договору.

4.1.4. Повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти, в інший обумовлений Сторонами спосіб.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. відмовитися від надання консультаційних послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг без відшкодування здійсненої передоплати за консультаційні послуги у випадках:

а) несвоєчасної та (або) неповної оплати за консультаційних послуг;

б) надання Замовником недостовірної інформації;

в) надання Замовником Виконавцю підроблених документів;

г) поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;

д) несвоєчасне надання Замовником документів та інформації, що необхідна для надання консультаційних послуг. Якщо Сторонами не встановлено спеціального строку для надання інформації чи документів, то зазвичай таким терміном є 3 (три) робочих дні з дня повідомлення Виконавцем Замовника про необхідність надання визначених документів та інформації.

4.2.2. Зберігати надані Замовником документи та/або їх копії протягом трьох років з моменту їх отримання та знищити їх після закінчення цього строку.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання консультаційних послуг.

4.3.2. Замовник гарантує, що всі документи, які надаються Виконавцеві та будуть використані для надання послуг за цим Договором, не є підробленими, не містять виправлень та неправдивої інформації тощо.

4.3.3. Негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця щодо будь-яких змін, які мають місце в наданій Замовником інформації, поясненнях, документах;

4.3.4. Оплатити консультаційні послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;

4.3.5. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати консультаційні послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

4.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним консультаційних послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

4.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець та Замовник, приймаючи до уваги характер послуги, що надається, у випадку виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, забов’язуються застосувати досудовий порядок врегулювання спору. У випадку неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони можуть звернутися до суду.

5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даній Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору про надання послуг з інформаційної та візової підтримки та чинного Законодавства України.

5.3. У разі відмови Замовника від виконання своїх обов’язків протягом дії Даного Договору, Виконавець не повертає платежі, сплачені Замовником.

8.3. У разі відмови Замовнику в отриманні візи/посвідки на перебування з вини Виконавця, Виконавець зобов’язується повторно та власний рахунок здійснити подачу документів Замовника в Посольство/Візовий центр або повернути фактично сплачені Замовником платежі.

8.4. У разі відмови Замовнику у отриманні візи за виною Замовника Виконавець відповідальності не несе.


6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Договір починаю свою дію з моменту його укладання (акцепти оферти) та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань по ньому чи до його розірвання. Акцептом договору слід вважати підтвердження оплати Замовником.

6.2. Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Замовника з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця.7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення викликано дією обмежень непереборної сили, враховуючи: дію органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої у роботі комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, беспорядки, будь-які інші обставини, не обмежуючись вищенаведеним, котрі можуть вплинути на виконання Виконавцем умов даної публічної оферти та непідконтрольні Виконавцю.

7.2. В залежності від форс-мажорних обставин, строк та дата надання послуг Замовнику можуть бути зміненими на найближчий час, після владнання наслідків форс-мажору.


8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та повному обсязі.

8.2. У випадку, котрий не врегульований даним Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.


9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ТОВ «Зе ХАБ»

02094, м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 1В, оф. 314

IBAN UA233052990000026000026231500 в АТ КБ Приватбанк в м. Києві

ЄДРПОУ 43737838